Резюме:

● Същност на професионалните болести – пряко отражение на рисковите фактори в условията на труд
● Нормативна база – Наредба и Списък на професионалните болести. Групи професионални болести по етиологичен фактор.
● Практически насоки за проучването и цялостното администриране на професионалните болести.
● Практически насоки за последващи процедури при лица с потвърдени професионални болести

Продължителност: 1 уч. часа