Резюме:

● Характеристика на химичния агент, физични и химични свойства.
● Информационен лист за безопасност.
● Въздействие на химичния агент върху организма.
● Мерки за безопасност при работа.
● Първа помощ при злополука.
● Практически насоки;
● Мерки за ограничаване или премахване на въздействието на опасните химични агенти.

Продължителност: 1 уч. часа