Резюме:

Обучението съчетава 7 основни теми в 1 ден:
1. Мениджмънт
2. Лидерство
3. Работа в екип
4. Целеполагане
5. Планиране
6. Креативен мениджмънт
7. Вземане на решения
Обучението е изключително подходящо за:
● мениджъри и управители на малки и средно-големи компании и екипи без специализирано образование;
● хора, които нямат голям опит в управлението на хора и процеси и които се сблъскват или им предстои да се сблъскват с ежедневните проблеми на
длъжността.
● ръководители на отдели и тийм лидери;
● собственици на малки и средни компании
● всички, които искат да подобрят ефективността на своя труд!

ПРОГРАМА
ЛИДЕРСТВО vs. МЕНИДЖМЪНТ
● За лидерството, за мениджмънта. Планиране, организиране на ресурсите,
управление и координация и контрол – сравнителен анализ
● B – M матрица – блансирано задачи/хора управление
● Социални стилове в комуникацията и управлението на хора
● Разбиране на себе си и междуличностните отношения
● Определяне на социалния стил съгласно DISC модела
● С кой социален стил е по-лесно/по-трудно да се работи? 4 различни стила на комуникация + техните противоположни типажи –характеристики на комуникация
● Комуникативни стратегии
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДРУГИТЕ
● 5 Дисфункции на Екипа по Патрик Ленсиони – модел за оценка на екипа – въпросник и теоретична концепция – анализи и насоки
● Дисфункция #1: Липса на Доверие
● Дисфункция #2: Страх от Конфликти
● Дисфункция #3: Липса на Отдаденост
● Дисфункция #4: Избягване на Отговорност
● Дисфункция #5: Липса на Внимание към Резултати
ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ и ПЛАНИРАНЕ.
● Създаване на предварителния план. Ревизия и създаване на основния план. Адаптиране на плана към ресурсите и времевите ограничения
● Координиране и контрол – информирайте всеки, знайте всеки какво прави в точно този момент – движение на информацията в компанията
● Развитие в движение
● Инструменти подпомагащи работата по развитие и управление на хора и екипи, съобразени с целите
● Коучинг и менторство
● T-GROW в мениджмънта – 3 варианта на алгоритъма, работа в малки групи, анализи
● Разрешаване на конфликт в офиса – анализ на обобщен практически казус

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (8 уч.ч)