Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
Курсът е основополагащ за всеки, който се занимава с управление на човешките ресурси. Компетентното управление на човешките ресурси на предприятието, базирано на знание и опит е едно от основните предизвикателства пред мениджърите в настоящите социално икономически условия. Именно това е и основният фокус на практическия ни курс. Ще бъде разгледана същността на управлението на човешки ресурси:
● Какво, кога и защо трябва да правим?
● Какви документации трябва да разработим?
● Как да избегнем санкции и неблагоприятни последствия от пропуски?
● Каква отговорност носим?
● Какви са най-често допусканите грешки?

ПРОГРАМА
● Управление на човешки ресурси – същност и ефект
● Изисквания за заемане на длъжности ”мениджър”, „експерт” и „специалист” по управление на човешки ресурси / човешки капитал”
● Изготвяне на вътрешни нормативни актове в сферата на управление на човешките ресурси
● Изготвяне на щатно разписание
● Изготвяне на длъжностни характеристики
● Изготвяне на вътрешнофирмени стандарти в сферата на управление на човешките ресурси
● Служебно досие – създаване , съдържание и одит
● Документация по сключването на трудовите договори
● Документация по време на изпълнението трудовите договори
● Документация при прекратяване на трудовите договори
● Изготвяне на характеристика за професионални качества на работника и за резултати от трудовата му дейност
● Изготвяне на препоръка при кандидатстване за работа
● Отговорности на длъжностните лица при издаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовите договори
● Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)