Резюме:

ПРЕДСТАВЯНЕ
След влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 правилата за защита на личните данни се промениха. Промените в законодателството налагат нужда от обновяване на знанията, документацията и практиките. Въпросителните се множат, допускането на грешки също. Примери, насоки и прозрачност, какво и как трябва да направим и какво и как да не допускаме. Курса е разделен на 2 части: теоретична и практическа. В теоретичната част обръщаме внимание на правната уредба, правата и задължения на администраторите на лични данни. В практическата част се набляга на практиката: задачи на ДЛЗЛД (Длъжностното лице по защита на личните данни) или отговорника по защита на данни; одити на регистри, технически одити, документация и работа с нея, обучения и инструктажи на екипа и др. Всички въпроси с конкретни отговори, синтезирани в ясна информация за Вас и най- важното от:
● Регламент (ЕС) 2016/679;
● Закона за защита на личните данни;
● Практика на Комисия за защита на личните данни;
● Добра практика, събрана от казусите през последната 1 година

ПРОГРАМА
● Нови задължения относно защитата на личните данни
● Правна уредба относно защитата на лични данни
● Права и задължения на администраторите и на обработващите на лични данни
● Права на субектите на лични данни
● Практически стъпки за въвеждане на изискванията по Регламент 2016/679
● Важни промени във фирмената документация
● Принципи на защита
● Практически насоки и интересни казуси от съдебната практика
● ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
● Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности
● ГОДИШЕН ПЛАН за работа на ДЛЗЛД / отговорника по ЗЛД
● Документация – правила, процедури, искания и заявления
● Примерни образци и готови документи
● Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент 2016/679
● Одитиране на дейността по защита на личните данни
● ГОТОВИ ЧЕК-ЛИСТОВЕ
● Одит на регистри
● Упражнения
● Как да избегнем най-често допусканите грешки. Съдебна практика

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)