Лектори:
Иван Нейков
Снежана Иванова


Резюме:

Интензивно практическо обучение с нови насоки!

Новите правила съгласно Закона за защита на лични данни са в сила. Промените в законодателството налагат нужда от обновяване на знанията, документацията и практиките.

Въпросителните се множат, допускането на грешки също.

Примери, насоки и прозрачност, какво и как трябва да направим и какво и как да не допускаме.

Всички въпроси с ясни отговори синтезирани в ясна информация за Вас и най-важното от:

 • Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Закона за защита на личните данни;
 • практиката на Комисия за защита на личните данни;
 • добра практика, събрана от казусите през последната 1 година

АКЦЕНТИ:

 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката;
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията;
 • Практически стъпки при изготвяне на документацията;
 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности, изисквания. 
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД;
 • Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент (ЕС) 2016/679; одитиране, изисквания и др. 
 • Права на субектите на лични данни – практически насоки;
 • Интересни казуси от последната 1 година;

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • управители и собственици на организации;
 • длъжностни лица по защита на лични данни;
 • отговорници по защита на лични данни;
 • експерти „Човешки ресурси“
 • др.

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.


 

 


Лектори

Програма

09:30 Откриване на семинара
09:30 Правен модул НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 • Правна уредба относно защитата на лични данни
 • Права и задължения на администраторите и на обработващите на лични данни.
 • Права на субектите на лични данни
11:00 Кратка почивка
11:30 Правен модул 

 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията по Регламент 2016/679;
 • Важни промени във фирмената документация
 • Принципи на защита.
 • Практически насоки и интересни казуси от съдебната практика
13:00 Обедна почивка
14:00 Практически модул 

 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности.
 • ГОДИШЕН ПЛАН за работа на ДЛЗЛД/отговорника по ЗЛД
 • Документация – правила, процедури, искания и заявления –
 • Примерни образци и готови документи
15:00 Кратка почивка
15:30 Практически модул

 • Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент 2016/679;
 • Одитиране на дейността по защита на личните данни.
 • ГОТОВИ ЧЕК-ЛИСТОВЕ
 • Одит на регистри
 • Упражнения
17:00   Дискусия и въпроси