Резюме:

● Определение за трудова злополука. Видове трудови злополуки. Трудови злополуки, подлежащи на задължително застраховане и обезщетение за застрахователен риск.
● Нормативна база, свързана с изискванията за задължително застраховане за риск „трудова злополука”
● Документ, определящ икономическите дейности, подлежащи на задължително застраховане за риск „ТЗ” за съответната календарна година.
● Практически насоки за начина на документиране, в случай на изискване за задължително застраховане за риск „ТЗ” през календарната година.

Продължителност: 1 уч. часа