+359886575720 / +359882272125

Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси

Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Курсът е основополагащ за всеки, който се занимава с управление на човешките ресурси. Компетентното управление на човешките ресурси на предприятието, базирано на знание и опит е едно от основните предизвикателства пред мениджърите в настоящите социално икономически условия. Именно това е и основният фокус на практическия ни курс. Ще бъде разгледана същността на управлението на човешки ресурси: ● Какво, кога и защо трябва да правим? ● Какви документации трябва да разработим? ● Как да избегнем санкции и неблагоприятни последствия от пропуски? ● Каква отговорност носим? ● Какви са най-често допусканите грешки? ПРОГРАМА ● Управление на човешки ресурси – същност и ефект ● Изисквания за заемане на длъжности ”мениджър”, „експерт” и „специалист” по управление на човешки ресурси / човешки капитал” ● Изготвяне на вътрешни нормативни актове в сферата на управление на човешките ресурси ● Изготвяне на щатно разписание ● Изготвяне на длъжностни характеристики ● Изготвяне на вътрешнофирмени стандарти в сферата на управление на човешките ресурси ● Служебно досие – създаване , съдържание и одит ● Документация по сключването на трудовите договори ● Документация по време на изпълнението трудовите договори ● Документация при прекратяване на трудовите договори ● Изготвяне на характеристика за професионални качества на работника и за резултати от трудовата му дейност ● Изготвяне на препоръка при кандидатстване за работа ● Отговорности на длъжностните лица при издаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовите договори ● Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти