+359886575720 / +359882272125

Закон за мерките срещу изпиране на пари в образованието - права, задължения, практически насоки, документация.

Закон за мерките срещу изпиране на пари в образованието - права, задължения, практически насоки, документация.

Резюме

1.Същност, правна и институционална рамка на процеса на превенция на изпирането на пари: Същност и характерни особености на изпирането на пари; Що е изпиране на пари; Правна рамка на превенцията срещу изпирането на пари. Институции, ангажирани в противодействието на това явление. 2.Специфични особености при превенцията на изпирането на пари: Съмнителни операции и сделки. Индикатори; Схеми на изпиране на пари; Примери от практиката. 3.Прилагане на мерките за комплексна проверка съгласно ЗМИП: Общи правила за прилагане на мерките за комплексна проверка; Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка; Опростена и разширена комплексна проверка; Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията; Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация; Изясняване на произхода на средствата и източника на богатството. 4.Основни задължения съгласно изискванията на ЗМИП; Учебното и детско заведение – задължен субект по Закона за мерките за изпиране на пари; Оценка на риска. Оценка на риска от задължените лица и секторни риск анализи; Съхранение на информация; Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица; Задължение за разкриване на информация пред компетентните органи; Вътрешна организация – вътрешни правила за контрол и предотвратяване; изпирането на пари; специализирани служби; обучения; Видове срокове съгласно закона и правилника за прилагането му.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители – начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-1752 от 27-06-2019 г.

Лектори

Място

Контакти