+359886575720 / +359882272125

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБРАЗОВАНИЕТО - практическо приложение, документация, длъжностно лице по защита на лични данни, права и задължения.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБРАЗОВАНИЕТО - практическо приложение, документация, длъжностно лице по защита на лични данни, права и задължения.

Резюме

Обучението е разделено на теоритична и практическа част. В теоритичната част се разглеждат основните моменти от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, вкл. видове лични данни, права и задължения на директора, длъжностното лице по защита на личните данни, субектите на лични данни, надзорния орган и др. В практическата част се разглеждат реално стъпките по внедряване на система за защита на лични данни, вкл.: 10-те задължителни стъпки ефективна защита на лични данни; изпозване на IT/облачни услуги; какви документи е нужно да се разработят и как да си ги разработим сами; как да използваме документацията; права и задължения + план-програма за работа на длъжностното лице по защита на лични данни; какво да правим при проверка от Комисията за защита на лични данни; какво да правим при възражения или искания от субекти на лични данни; Обучението е цялостно и се води само от адвокати и юристи! При вътрешно-училищно обучение се прави одит на съществуващата документация и съществуващите правила!!!
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1287 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер