+359886575720 / +359882272125

ЗДРАВОСЛОВНИ и БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБРАЗОВАНИЕТО– управление, задължения и отговорности.

ЗДРАВОСЛОВНИ и БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБРАЗОВАНИЕТО– управление, задължения и отговорности.

Резюме

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И ФИРМЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО БЗР. Изисквания за създаване, водене и съхранение на документацията по ЗБУТ. Създаване на стегната организация, касаеща документооборота Документи, свързани с: организиране на дейността по БЗР; Обучението и инструктажите; КУТ/ГУТ; Трудовите злополуки; Измерване на факторите на работната среда; Личните предпазни средства; Електроподдръжка и ръчни ел.инструменти ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРЕДИ И СЛЕД ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ Етапи на контролните проверки. Действия на работодателя при извършване на проверка от органите на ГИТ. Срокове, действия и отговори на предписания. Ред и процедури на обжалвания. Списък на проверяваните документи. Осем случая на сигнали, предизвикващи незабавна проверка. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КУТ/ГУТ Видове органи по безопасност и здраве при работа; Създаване на КУТ/ГУТ; Състав и структура; Документация, която водят; Обучения и задължения на КУТ/ГУТ; Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите; Нови моменти в нормативната уредба; ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи; Изисквания към работодателя; Форми на обучения; Видове инструктажи; Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения; Примери за оформяне на книгите за инструктаж
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1291 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер