+359886575720 / +359882272125

ЗДРАВОСЛОВНИ и БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - Злополуки, ергономично работно място, работа с видеодисплей и режим.

ЗДРАВОСЛОВНИ и БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - Злополуки, ергономично работно място, работа с видеодисплей и режим.

Резюме

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Същност на трудовата злополука; Видове трудови злополуки; Стъпки при разследване. Документиране на трудова злополука – примери; Практически насоки; ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА Влияние на различните видове трудоват дейност върху функциите на организма Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка Нормативни изисквания за осигуряване на физиологичен режим на труд и почивка – неразделна част от Правилника за вътрешния трудов ред. Практически указания относно евентуалните показатели, доказващи ефекта от въведен физиологичен режим на труд и почивка; РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ Работно място с видедисплей. Лице, работещо с видеодисплей – рискове за здравето; Застрашени органи и системи. Причини за оплакванията. ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНИ МЯСТО Позициониране на работното място с видеодисплей. Изисквания към работната мебел – ергономични критерии. Организация на работното място с видеодисплей, медицински прегледи, средства за корекция на зрението. Възможни здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място; Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей. Практически насочи за процедурата за отпускане на средства за корекция на зрението при работещи с видеодисплей.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1292 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти