+359886575720 / +359882272125

ЗОП - Закон за обществените поръчки – изисквания, промени и добра практика.

ЗОП - Закон за обществените поръчки – изисквания, промени и добра практика.

Резюме

 Срокове и етапи за въвеждане в действие на правилата по Закона за обществените поръчки • Възложители на обществени поръчки – статут, видове, особености; централизирано възлагане. • Видове процедури за възлагане на обществени поръчки, специфични особености на отделните видове процедури за възлагане на обществени поръчки по новия ЗОП • Прогнозна стойност и ред за възлагане, избор на процедура и подготовка на документация, нови моменти при съставяне на методиките и показателите за оценка етапи на провеждане, правила при обявяване, работата на комисия, избора на изпълнител; сключване на договор и нови основания за изменение. • Изискване за публичност и прозрачност при откриване и провеждане на процедурите – профил на купувача, регистър на обществените поръчки. • Новите правила за обжалване на актовете на възложителите; допустимост на жалбата, правен интерес, разноски, временна мярка и предварително изпълнение; права и задължения на страните в производството по обжалване. • Правомощия на КЗК. • Основания за отмяна на обжалваното решение или действие; съществени и несъществени нарушения. • Действия, които следва да бъдат предприети след отмяна на обжалвано решение на възложителя. • Административно-наказателна отговорност по новия ЗОП; субекти; видове административни нарушения; налагане на административни наказания. • Последни промени и въведения.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии";
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1279 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер