+359886575720 / +359882272125

Предизвикателството - работа с деца със специални образователни потребности (СОП).

Предизвикателството - работа с деца със специални образователни потребности (СОП).

Резюме

Обучението разглежда всички основни предизвикателства пред целия колектив на учебното заведения при наличие на деца със СОП: 1: Нормативна база за регламентиране на интегриращия процес в училище: Интегрирането на деца със СОП в учебни условия – надзаконови и законови актове; Учебна документация за интегриране на ученици със СОП. Индивидуална програма за развитието на ученика със СОП; Оценяване и контрол в процеса на интегриране на ученици със СОП в общообразователното училище. 2: Детето със специални образователни потребности - известно е, че децата странят и не допускат в своята група някой, който много се различава от тях. Това ги обърква и дори ги прави агресивни, особено, ако този друг се натрапва и нахлува. Ако някой е твърде странен и не отговаря на опити да бъде включен или категорично ги отхвърля, също събужда у тях непоносимост към това изключване. Типология; клиника; дефицити и капацитети в развитието; специфики на поведението; 3: Иновативни дидактически технологии в интегриращия процес за ученици със СОП - Организация на педагогическата среда за ученика със СОП в условията общообразователното училище - Примерни иновативни упражнения, игри и добри практики за работа с ученици със СОП - Привличане и работа с родителите - Организация на времето в извънкласни дейности за ученици със СОП в педагогическия - процес (празници, развлечения, изкуство, спорт, арт-терапия, физиотерапия)
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Място

Контакти