+359886575720 / +359882272125

Обучения по МОН

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Екип от лектори

НОВО!! Дисциплина и управление на класната стая в ежедневни и критични ситуации.

НОВО!! Дистанционно обучение, дигитално преподаване и управление на виртуални класове.

НОВО!! Повишаване на дигиталните компетенции. Умения за дистанционно обучение.

20 вътрешни нормативни актове за добро управление на образователна институция.

Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова

Закон за мерките срещу изпиране на пари в образованието - права, задължения, практически насоки, документация.

Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова
адв. Станислава Стоицева

Партниране между семейство и училище.

Весна Ненчева

Игрова култура и усъвършенстване на индивидуалните способности в 1-4 клас.

Весна Ненчева

Лидер на класа. Учителско портфолио - или как модерния учител да направи своята „витрина“ ?

Иван Нейков
Весна Ненчева
доц. д-р Албена Танева

Предизвикателството - работа с деца със специални образователни потребности (СОП).

Иван Нейков
Весна Ненчева

Коучинг за класната стая при бързо управление на трудни ситуации от учебното ежедневие.

Управление на конфликтите в работата на педагогическия екип. Управление на конфликтите в клас.

Весна Ненчева

Креативен мениджмънт на класната стая за креативни хора и ученици (+ вземане на решения).

Весна Ненчева

Емоционална интелигентност и управление на взаимодействието с учениците.

Весна Ненчева

Практикум в помощ на часа на класния ръководител.

Весна Ненчева

Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации. Допускани пропуски и грешки при отчитане на стопанските операции в образователните институции.

Пепа Хаджиева