+359886575720 / +359882272125

Обучения по МОН

Атестиране на персонала в образователните институции. Оценка на труда. Формиране на работните заплати.

Иван Нейков

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ – ЗПУО, квалификация и атестиране, обществени съвети, документация и документооборот.

Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова

Умения за работа в екип

Умения за разрешаване на конфликтни ситуации при работа с деца, родители и други заинтересовани страни

Мениджмънт на учебно заведение

Весна Ненчева

Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването иновативни подходи

Весна Ненчева

Работилница за екипи

Весна Ненчева

Умения и компетентности за работа в интеркултурна среда

Весна Ненчева

Превенция на агресията в училище

Весна Ненчева

ЗДРАВОСЛОВНИ и БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБРАЗОВАНИЕТО– управление, задължения и отговорности.

д-р Димитър Софиянски

ЗДРАВОСЛОВНИ и БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - Злополуки, ергономично работно място, работа с видеодисплей и режим.

д-р Димитър Софиянски

Действия при бедствия и аварии + ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Андриан Георгиев
д-р Димитър Софиянски
Иван Карапенев

Сключване и изменение на трудовото правоотношение в образователните институции

Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова

Трудови задължения на педагогическия и непедагогически персонал в образователните институции . Дисциплинарна и имуществена отговорност. Възможностите на работодателя и най-честите грешки на екипа му при осъществяване на отговорността.

Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова

Работно време, почивки и отпуски в образователните институции. Възможностите на работодателя за въвеждане на гъвкави режими на работа.

Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова

Прекратяване на трудовото правоотношение в образователните институции. Възможности за работодателя при приложение на 7 различини начини за прекратяване. Процедури и документация при съкращения в щата.

Иван Нейков