+359886575720 / +359882272125

Професионално ориентиране чрез групови занимания.

Професионално ориентиране чрез групови занимания.

Резюме

 Програмата е насочена преди всичко към педагози, класни ръководители, педагогически съветници и възпитатели, проявяващи интерес и активност при реализиране на процеса на професионално ориентиране на всеки ученик, като част от приобщаващото образование. То осигурява подкрепа на индивидуалността на всяко дете, а важна част от тази индивидуалност е професионалното самоопределяне. Програмата може да стане модул от факултативно обучение на децата и създаване на действаща система за професионално ориентиране на учениците чрез урочната и извънкласна дейност. Обучението осигурява възможност и допълнителни компетенции за планиране на личностното и професионално израстване и кариерното развитие на педагогическите специалисти. Същевременно ще се превърне във важна част от политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране. Теми на обучението: 1. Въведение в професионалното ориентиране - Цели и очаквания 2. Начални стъпки в професионалното ориентиране 3. Ориентиране, Преоценка, Активиране и Мотивация 4. Справяне с вътрешната съпротива, конфликтите, фрустрацията и пасивността, методи за утвърждаване на личната отговорност на групата като цяло и на отделните участници 5. Анализ на потенциала . 6. Избор на образование и професия
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1282 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти