+359886575720 / +359882272125

20 вътрешни нормативни актове за добро управление на образователна институция.

20 вътрешни нормативни актове за добро управление на образователна институция.

Резюме

Целите на курса са да запознаят участниците с ефективни и законосъобразни методи за изграждане на качествена вътрешна документация, която да защитава интересите на учебното заведение . В ЗПУО е постигнат нов баланс между нормативност и права на участниците в образователния процес. Това изисква ръководителите на образователните институции и техните екипи да придобият нови задълбочени познания за доброто управление на тези институции. Настоящата програма има за цел да осигури широка и подробна теоретична информация и практически умения относно следните особено важни законодателни решения: - Въвежда се нова образователна структура. - Създават се нови институции в образователната система. - Създадена е модерна уредба на квалификацията и кариерното израстване на педагогическите специалисти. - Установяват се модерни и демократични правила за контрол на качеството на управлението на образователните институции чрез: • създаването на обществен орган за подкрепа и развитие на образователната институция и за граждански контрол върху управлението – Обществен съвет; • прилагане на вътрешна система за управление на качеството в училищата и детските градини; • външното оценяване на качеството на цялостното управление на училището.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ,  Педагогически съветници, психолози
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-1287 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти